LEGYÉL XIXO INFLUENSZER!” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

„Legyél XIXO Influenszer!

ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA – 2022.05.11-én kelt hosszabbítási módosítással kiegészítve

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

 

A játék szervezője

A „LEGYÉL XIXO INFLUENSZER” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője a HELL ENERGY MAGYARORSZÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 126., cégjegyzékszáma: 01-09-729429, adószáma: 13324223-4-44) („Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a DOUPLA Kft. (székhely: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 1/C. 1/3., cégjegyzékszám: 01-09-276101, levelezési cím: 1372 Budapest Pf. 404, elektronikus levelezési cím: jatek@doupla.com, honlap: www.doupla.com a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

 

 1. A játékban való részvétel feltételei

 

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, saját Instagram és/vagy TikTok fiókkal rendelkező magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 5. pontban írt időtartama alatt a Szervező által feltett felhívásoknak megfelelően legalább egy kihívás teljesítéséről fotós vagy videós tartalmat tölt fel a saját, nyilvános hozzáférésű Instagram és/vagy TikTok fiókjába, a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint. A Játékos a nyereményjátékhoz kapcsolódó hashtag-ek használatával, fotós vagy videós tartalmának közzétételével a jelen Játékszabályzat feltételeit kifejezetten elfogadja, valamint hozzájárul a Játék során nyilvánosan is közzétett, majd nyertessége esetén az adategyeztetés során a Lebonyolítónak megadott személyes adatai kezeléséhez. A Játékos nyertessége esetén, amennyiben ahhoz előzetesen hozzájárult (ld. az adatkezelési tájékoztató 2. pontját) vezetéknevének első betűjét, keresztnevét és felhasználó nevét a Szervező jogosult nyilvánosságra hozni. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését, illetve az adatkezelési feltételeket nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni.

 

 

 

2.2. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a jelen Játékszabályzat 6. fejezetében felsorolt nyeremények igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

 

 

2.3. Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

 

 

2.4. A Játékos a fotós vagy videós tartalom feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy

 

az általa feltöltött fotós vagy videós tartalom saját, önálló szellemi alkotása, korlátozásmentesen rendelkezik a fotós vagy videós tartalom felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával;

korlátozás nélkül jogosult a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogot a Szervező részére biztosítani;

a fotós vagy videós tartalom nem sérti harmadik felek szerzői és iparjogvédelmi jogát, üzleti titkát, továbbá bármely egyéb, a törvény által védett jogát;

a fotós vagy videós tartalomban nem szerepel törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom;

a fotós vagy videós tartalom jelen Játékszabályzat szerinti tartalmi és formai követelményeinek maradéktalanul megfelel.

2.5. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

A kihívások közzététele és a pályázatok feltöltése a kötelező hashtag-ek használatával

 1. A kihívások közzététele és a pályázatok feltöltése a kötelező hashtag-ek használatával

 

3.1 A Játék alapelve, hogy a Szervező által három lépcsőben meghirdetett kihívásokat („challenge”) a Játékos – a Játék teljes időtartama alatt bármikor – teljesítse és a kihívás teljesítéséről fotót vagy videót tegyen közzé saját, nyilvános hozzáférésűre („public”) állított Instagram és/vagy TikTok fiókjában. A Játék során a Játékos a XIXO Cola vagy a XIXO Tutti fruity csapatnak szurkolhat és a Játék során végig az általa választott íznek megfelelő „#XIXOvip + #XIXOcola” vagy „#XIXOvip + #XIXOtuttifruity” hashtagek használatával tölthet fel képeket vagy videókat a kihívások teljesítéséről. (A feltöltött képek vagy videók, a továbbiakban, mint „Pályázat”.)

 

3.2. A Játék során teljesítendő kihívásokat a Szervező a következő médiafelületeket teszi közzé:

 

 

 

influenszer

https://www.instagram.com/xixohungary

https://www.tiktok.com/@xixohungary

 

 

3.3. A Játék során nem kötelező minden kihívást teljesíteni, de több kihívás teljesítésével a Játékosok növelik a nyerési esélyeiket tekintettel arra, hogy egyrészt a szakmai zsűri több Pályázatból választhatja ki a nyertes Pályázatot, másrészt a jelen Játékszabályzat 7. fejezete szerinti sorsoláson is növeli a nyerési esélyt amennyiben a Játékos több Pályázatot tesz közzé. Egy Játékos egy kihíváshoz kapcsolódóan több Pályázatot is feltölthet. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Az Instagram illetve TikTok profilok sajátosságaiból adódóan a Játékos a már feltöltött Pályázatot utólag bármikor törölheti, de a törölt Pályázatok a Játékban értelemszerűen nem vesznek részt. Az esetleges törölt Pályázatokkal kapcsolatban a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli, igényt vele szemben e körben semmilyen jogcímen nem lehet érvényesíteni.

 

3.4. A Játékos, mint felhasználó adatainak esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért különösen, de nem kizárólag a Játékos profil törlése, elérhetetlensége stb. miatt a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját Instagram Profiljukon, vagy TikTok Profiljukon keresztül küldenek be a Játékba. Ha a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram Profilt vagy TikTok Profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Instagram Profil és TikTok Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják.

 

3.5. A Játékosok az Instagram regisztráció és a TikTok regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Instagram/TikTok profil törlése stb.) Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

3.6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, valamint a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

3.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

 1. A tartalommal kapcsolatos követelmények. Kizárás a játékból

 

4.1. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek (i) obszcén, vulgáris szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (vi) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, (xi) jogsértők, (xii) közszereplő(ke)t tartalmaz, (xiii) jellegzetes vallási szimbólumokat, önkényuralmi jelképeket vagy egyéb sértő motívumokat tartalmaz. Kifejezetten tiltott nemi, faji vagy etnikai származás, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai értékválasztás, fogyatékosság, életkor és a nyelvhasználat sértő, negatív színben történő bemutatása. A fenti esetekben a Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játékost kizárja a nyereményjátékból. A Szervező továbbá fenntartja a végső döntés jogát a Játékos kizárására a Szabályzat megszegése miatt, vagy olyan egyértelműen etikátlan esetekben, amelyekről a Szabályzat nem rendelkezik. A Szervező a jelen Szabályzatot utólag kiegészítheti és végső döntését a Játékosok nem jogosultak megkérdőjelezni. A Játékosnak a Pályázat és/vagy a Játékos kizárása esetén nem áll jogában sem a Lebonyolító döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni akár a Szervezővel, akár a Lebonyolítóval szemben. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani, ilyen esetekben a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

 

 

4.2. A feltöltött Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése szempontjából a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Amennyiben a nyereményjáték során olyan nyertes kerül kisorsolásra, akinek Pályázata a Játékszabály alapján kizárandó kategóriába esik, a nyertes Játékos helyébe tartaléknyertes lép.

 

 

 

4.3. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó felhasználónévvel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós felhasználói fiókkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

 

 

4.4. Kizárásra kerülnek többek között azok a Pályázatok, melyek

 • bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
 • káromkodást tartalmaznak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 • bármely személlyel, a Lebonyolítóval, a Szervezővel, vagy az általa forgalmazott termékekkel  kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
 • a Játékosra/harmadik személyekre nézve sértő jellegűek;
 • versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
 • más, a Szervező által gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
 • reklámot vagy negatív reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
 • más honlapra irányítanak;
 • más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
 • értékelhetetlenül rossz minőségűek;
 • a Lebonyolító szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába.

 

 1. A Játék időtartama

 

A Játék 2022. április 14. napján 11 óra 00 perctől – 2022. május 18. napján 23 óra 59 percig tart, mely időtartam alatt a Játékosok bármelyik kihívással kapcsolatos Pályázatot feltölthetnek.

 

A Szervező fenntartja a jogot a Játék időtartamának módosítására.

 

 1. A Nyertesek kiválasztása (zsűrizés) és nyereménye

 

6.1. A nyertes Pályázatokat 2022. május 20-án a Szervező munkavállalóiból álló 3  tagú zsűri + ALEE fogja kiválasztani. A kiválasztás annak alapján történik, hogy a zsűri szubjektív megítélése alapján melyik Pályázat illeszkedik legjobban a Szervező koncepciójába, a Pályázat mennyire eredeti, mennyire ötletes és mennyire kreatív. A zsűri szavazategyenlőség esetén Alee szavazata dönt. A zsűri csapatonként (XIXO Cola és XIXOX Tutti Fruity csapat) 2-2 nyertest és 2-2 tartaléknyertest választ. A tartaléknyertesek a szakmai zsűri döntésének sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a kapcsolatfelvétel sikertelen, illetőleg a nyereményt Játékszabályban meghirdetett időtartamon belül nem veszi át.

 

 

 

6.2. A Szervező a zsűri eljárásával kapcsolatban egyéni bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv készítésére vagy készíttetésére nem köteles, valamint a bírálattal kapcsolatban iratbetekintést nem biztosít, a zsűri tagjait bemutatni nem köteles sem előzetesen, sem utólag. A szakmai zsűri döntése végleges, amellyel szemben a Játékosok nem jogosultak fellépni.

 

 

 

6.3 A Nyertes neve és felhasználóneve a hozzájárulása esetén legkésőbb 2022. május 25. napján megjelenik a https://xixo.hu/influenszer oldalon.

 

 

 

6.4. A nyertesként kiválasztott négy személy fődíja az alábbi elemekből álló nyereménycsomag:

 

 

 

 • 100.000 Ft zsebpénz
 • XIXO Influencer Kit, melyet futárral juttatunk el a nyerteseknek;
 • A nyertes által választott XIXO ízből egy éven át havi 1 tálca (24 doboz), melyet futárral juttatunk el a nyerteseknek.
 • Ha 2022-ben új XIXO íz jelenik meg a piacon, 1 tálcával (24 darab) futárral küldünk a nyertesnek!
 • Részt vehet a többi fődíjnyertessel együtt egy csoportos XIXO gyárlátogatáson. A gyárlátogatás időpontja a későbbiekben kerül egyeztetésre.
 • Modellként szerepelhet egy XIXO-s fotózáson, mely szereplés nem kötelező csak egy lehetőség a nyertesek számára. Amennyiben a fotózáson a nyertes arcáról is felvétel készül, úgy a felhasználási jogokról a Szervező a nyertessel a későbbiekben köt külön megállapodást.
 • Alee által dedikált XIXO Cola vagy XIXO #TuttiFruity termék, melyet futárral juttatunk el a nyerteseknek;
 • 1 (egy) darab 2022-es Alee-koncertre szóló belépőjegy + backstage belépő.

Bónusz nyertes sorsolása és nyeremények

 1. Bónusz nyertes sorsolása és nyeremények

 

7.1. A bónusz nyeremény sorsolásán minden olyan Játékos részt vesz, aki a Játék teljes időtartama alatt legalább egy Pályázatot feltöltött. A sorsolás a Lebonyolító telephelyén, háromtagú bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (http://random-date-generator.com/) történik 2022. május 23-án. Sorsolásra kerül csapatonként (XIXO Cola és XIXO Tutti Fruity csapat) 1-1 bónusz nyertes és 2-2 tartaléknyertes. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a kapcsolatfelvétel sikertelen, illetőleg a nyereményt Játékszabályban meghirdetett időtartamon belül nem veszi át.

7.2. A bónusz nyeremény fejenként 1-1 tálca (24 doboz) XIXO Cola vagy XIXO Tutti Fruity, valamint 1-1 XIXO ajándékcsomag, melyet futárral juttatunk el a nyerteseknek;

 

 1. információ a kapcsolatfelvételről és a nyeremények átadásáról

 

8.1. A zsűri által kiválasztott illetve kisorsolt nyertesekkel (összefoglalóan: „Nyertes”) a Lebonyolító veszi fel a kapcsolatot legkésőbb a kiválasztást/sorsolást követő első munkanapon. A Játékosok elsődlegesen az Instagram illetve TikTok felhasználónevük alapján kerülnek azonosításra. A nyertesekkel a kapcsolatfelvétel is minden esetben ezeknek a platformoknak az üzenőfelületén történik. Kérjük, hogy üzeneteiket figyelmesen ellenőrizzék!

 

 

 

8.2. A Nyertes jogosult és egyben köteles együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. A Nyertesek kötelesek az Értesítést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni, valamint a Nyeremény átvételéhez illetve a nyereménnyel kapcsolatos adónyilvántartások elkészítéséhez szükséges személyes adataikat (teljes név, telefonszám, e-mail cím, kézbesítési cím, születési hely és idő, TAJ szám, adószáma és anyja születési neve ) pontosan megadni. Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza vagy a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a tartaléknyertessel veszi fel a kapcsolatot. Ha együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és a Lebonyolító terhére nem róható fel. Együttműködés hiányában a Nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyére a tartaléknyertes lép.

 

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

8.3. Szervező a Nyertesek hozzájárulását követően a nyereményeket, a nyerteseket és pályázataikat Jogosult nyilvánosságra hozni. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg.

 

8.4.  A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A nyeremények átvételével vagy a programokon (pl. koncert, gyárlátogatás) való részvétellel felmerülő költségeket, így például az útiköltséget a nyertesek viselik. A fotózáson való szereplésért, a nyertes, mint modell képmásának megjelenítéséért a nyertes külön díjazásra nem válik jogosulttá.

 

8.5. A Szervező a Nyereményeket a nyeremény típusától függően elektronikus úton (pl. koncertjegy) vagy futárral (pl. XIXO termékek), a nyertes által megadott címre kísérli meg kézbesíteni. A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére sor kerüljön. Ha a Nyertes jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a Nyeremény átadása a Nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a nyeremény visszaérkezik a Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel) a Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyeremény kézbesítésének elmaradása miatt abban az esetben, amennyiben a kézbesítés a nyertes hibájából hiúsul meg (pl. nem gondoskodik a nyeremény átvételéről, pontatlan címet ad meg stb.).

 

8.6. Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a Nyertes figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

 

8.7. A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. Amennyiben a Nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 1. Adózás

 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

 

 1. Információ a játékról, felhasználási jogok

 

10.1. A Játékról részletes információk a https://xixo.hu/influenszer oldalon érhető el. A résztvevők a Játékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban a jatek@doupla.com e-mail címre vagy a Szervező (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.) postai címre írhatnak.

 

10.2. A Játékos a játékban történő részvétellel és a Pályázat feltöltésével a Pályázat tartalmának tekintetében hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Játék során nyertesként kiválasztásra kerül, úgy Pályázatát Szervező bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül felhasználhatja, amelyhez Játékos az alábbiakban meghatározott mértékű és terjedelmű felhasználási jogot biztosít. A Játékos által Szervező részére engedélyezett felhasználási jog alapján Szervező jogosult a Pályázatot a Pályázat, mint mű teljes védelmi idejére nem kizárólagos, területi korlátozás nélkül, harmadik személynek nem átengedhető módon felhasználni. Ez a jog kiterjed arra, hogy a Szervező a Pályázatot a saját üzemeltetésében lévő Instagram/TikTok oldalán keresztül nyilvánossághoz közvetítse, valamint rögzítse a Játékkal és az azzal kapcsolatos megjelenésekkel összefüggésben. Szervező a nyertesként kiválasztott Játékos kiértesítésével egyidejűleg tájékoztatja a nyertes Játékost Pályázatának az általa a fenti módokon történő felhasználása iránti szándékáról. A nyertesként kiválasztásra került Játékos a kiértesítéssel egyidejűleg megerősíti Pályázatának Szervező által történő felhasználásához szükséges engedélyét.

10.4. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Játékos által feltöltött Pályázat tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben. A fentiekre tekintettel a felelősség a jogosulatlan felhasználásért és a jogszabályok esetleges megsértéséért teljes mértékben a Játékost terheli. A Játékos a játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa feltöltött Pályázat, mint szerzői mű tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani. A Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel, a Lebonyolítóval vagy a feltöltött Pályázatok felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel  lép fel, résztvevő köteles a Szervezőt, a Lebonyolítót illetve a feltöltött tartalmak felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni. A Játékos a Játékban történő részvétellel továbbá kifejezetten akként nyilatkozik és szavatol azért, hogy az általa a Játék keretében feltöltött Pályázatokban esetlegesen szereplő személyek (a továbbiakban: Szereplők) képmásának jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti felhasználására engedélyt adni jogosult, a Szereplők a fényképek feltöltéséhez előzetesen hozzájárultak, annak tudatában, hogy képmásuk felhasználásért ellentételezésre (díjazásra) igényt nem tarthatnak. Amennyiben bárki engedély nélküli képmás felhasználás kapcsán kártérítési vagy bármilyen egyéb igényt támaszt a Szervezővel, a Lebonyolítóval vagy a Pályázat felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben, a Játékos köteles Szervezőt, a Lebonyolítót illetve a Pályázat felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

11.1 A Szervező, illetve a Lebonyolító a jelen Játékszabályzat rendelkezésből eredő bármely jogvita mindennemű felelősséget kizár. Visszaélés gyanúja esetén a Lebonyolítónak jogában áll a beküldött Pályázatokat megvizsgálni, felülbírálni, és indokolt esetben - amennyiben azok a jelen Játékszabályzatban leírt szabályokat megszegik - akár a Játékosokat kizárni. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

11.2. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a játékos által feltöltött Pályázatok a zsűrizés illetve a sorsolás időpontjáig nem kerülnek ellenőrzése a Játékszabálynak való megfelelés szempontjából. A Lebonyolító csak a zsűri által kiválasztott vagy kisorsolt Játékosok által feltöltött Pályázatokat vizsgálja meg a Játékszabálynak való megfelelés szempontjából. Abban az esetben, ha a kisorsolt Pályázat a 4. pontban felsorolt kizárási okok körébe esik, a Játékos kizárásra kerül és helyére a soron következő tartaléknyertes lép. A Szervező, illetve a Lebonyolító a jelen rendelkezésből eredő bármely jogvita esetén mindennemű felelősséget kizár. Visszaélés gyanúja esetén a Lebonyolítónak jogában áll a beküldött Pályázatokat felülbírálni, és indokolt esetben - amennyiben azok a jelen Játékszabályzatban leírt szabályokat megszegik - akár a Játékosokat kizárni. A Játékosnak nem áll jogában sem a Lebonyolító döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni akár a Szervezővel, akár a Lebonyolítóval szemben.

 

11.3. Amennyiben a feltöltött Pályázat a Lebonyolító szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint nem felel meg a Játékszabályban rögzített követelményeknek, a közzétett felhívásnak vagy a 4. pontban felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Pályázat kizárásra kerül a Játékból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból, és az általa beküldött esetleges további Pályázatok se vegyenek részt a Játékban.

 

11.4. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Játékosra áthárítani.

 

11.5. A Pályázat hiányosságáért/hibájáért a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolítók érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

11.6. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com, a www.tiktok.com illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

11.7. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

11.8. Ha a Játékos a Pályázat feltöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

11.9. A Játékos az Instagram és TikTok promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a www.instagram.com és a www.tiktok.com weboldalt üzemeltető társaságokkal szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram és/vagy a TikTok által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz és/vagy a TikTokhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram és/vagy Tiktok részére, hanem a Szervező részére történik.

11.10. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel.

11.11. Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

11.12. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

11.13. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

 

 

 

Budapest, 2022. április 12.

 

HELL ENERGY MAGYARORSZÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Szervező

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Adatkezelési tájékoztatás

A „Legyél XIXO influencer” elnevezésű nyereményjátékhoz

 1. Az adatkezelő

A HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.; cégjegyzékszám: 01-09-729429; adószám: 13324223-4-44; a továbbiakban: „HELL” vagy   „Adatkezelő”). A HELL elérhetőségei: info@xixo.hu.

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja, megőrzési idő

A HELL mint adatkezelő a „Legyél XIXO influencer" elnevezésű nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték") résztvevő játékosoknak személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

 

Adatkezelés célja Érintett adatok Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Nyereményjátékban való részvétel ·         Instagram és/vagy TikTok profil és Instagram és/vagy TikTok profil címe

·         a Nyereményjáték során feltöltött fotós vagy videós tartalom

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése Nyertes játékos esetén: a Nyeremények átadását követő 6 hónap, ide nem értve azt az esetet, ha a játékos hozzájárult a feltöltött tartalom további felhasználásához (ld. alább)

 

Nem nyertes játékosok: a Nyereményjáték lebonyolítását követő legfeljebb 3 hónap.

Nyertesek kiválasztása, nyeremények átadása ·         Instagram és/vagy TikTok profil és Instagram és/vagy TikTok profil címe

·         a Nyereményjáték során feltöltött fotós vagy videós tartalom

·         teljes név (vezetéknév és keresztnév)

·         születési hely és idő (annak ellenőrzése érdekében, hogy a játékos a 18. életévét betöltötte-e)

·         lakcím

·         édesanyja lánykori neve

·         bankszámlaszám (amennyiben a nyeremény átutalásra kerül)

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése a Nyeremények átadását követő 6 hónap, ide nem értve azt az esetet, ha a játékos hozzájárult a feltöltött tartalom további felhasználásához (ld. alább)
Adójogi kötelezettségek teljesítése ·         teljes név (vezetéknév és keresztnév)

·         bankszámlaszám (amennyiben a nyeremény átutalásra kerül)

·         adóazonosító-jel

·         TAJ szám

GDPR 6. cikk (1) c) pont – jogi kötelezettség teljesítése (2000. évi C. törvény 169. §) 8 év
Nyertesek nevének közzététele ·         név (vezetéknév kezdőbetűje és keresztnév) és felhasználónév GDPR 6. cikk (1) a) pont – hozzájárulás

 

Az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását a fenti 1. pontban megjelölt elérhetőségen visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6 hónap, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig
Nyereményjáték során feltöltött fotók és videós tartalmak további felhasználása ·         a Nyereményjáték során feltöltött fotós vagy videós tartalom GDPR 6. cikk (1) a) pont – hozzájárulás

 

Az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását a fenti 1. pontban megjelölt elérhetőségen visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6 hónap, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig

 

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokhoz a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a HELL, a Lebonyolító és az esetleges további adatfeldolgozók szervezetén belül.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott társaság, a DOUPLA Kft. (székhely: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 1/C. 1/3., cégjegyzékszám: 01-09-276101, levelezési cím: 1372 Budapest PF. 404, elektronikus levelezési cím: jatek@doupla.com, honlap: www.doupla.com a továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el. Ilyen feladat például: Nyertes Instagram vagy TikTok üzenetben történő kiértesítése és a nyeremény a Nyertes részére történő eljuttatása.

Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozókat is igénybe vehet a Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő feladatok teljesítése során (pl.: futárszolgálat stb.).

 1. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra.

A HELL a Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

8.1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

8.1.1 Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a HELL ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A HELL adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a https://www.hellenergystore.com/adatvedelmi-nyilatkozat weboldalra.

8.1.2. A HELL indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a HELL a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

8.1.3. A HELL az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a HELL részére igazolja.

8.2. Az érintett hozzáférési joga

8.2.1. Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a HELLtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a HELL közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a HELLtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

8.2.2. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a HELL az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a HELL az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.3. A helyesbítéshez való jog

8.3.1. Az érintett jogosult arra, hogy a HELL kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

8.4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a HELL indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a HELL gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. e) a személyes adatokat a HELLre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.4.2. Ha a HELL nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.4.3. Az 8.4.1. és 8.4.2. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, a HELLre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 8.4.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a HELL korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a HELL ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a HELLnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a HELL jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.5.2. Ha az adatkezelés az 8.5.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.5.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a HELL előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

8.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

8.6.1. A HELL minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a HELL tájékoztatja e címzettekről.

8.7. A tiltakozáshoz való jog

8.7.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a HELL nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.7.3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

8.8. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

8.9.1. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

8.9.2. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

8.9.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

8.10. A HELL-lel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

8.10.1.Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

8.10.2. A HELL-lel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a HELL vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

8.11 A hozzájárulás visszavonásának joga

8.11.1 Az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását a fenti elérhetőségen visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Budapest, 2022. április 12.

HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Szervező

még több hír

A „XIXO Tutti Fruity Watermelon” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

A „XIXO Tutti Fruity Watermelon” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL,…

A „XIXO TikTok 2023 december” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

A „XIXO TikTok 2023 december” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL…

A „XIXO Mikulás nyereményjáték” részvételi feltételei és szabályzata

A „XIXO Mikulás nyereményjáték” részvételi feltételei és szabályzata (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK…
további hírek