A „XIXO HORECA JÁTÉK” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A „XIXO HoReCa Játék” nyereményjáték

részvételi feltételei és szabályzata

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

 1. A Játék szervezője

1.1.      A „XIXO HoReCa Játék ” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.; cégjegyzékszám: 01-09-729429; adószám: 13324223-4-44; kapcsolat: ugyfelszolgalat@hellenergystore.com; a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).

 1. Részvételi feltételek

2.1.      A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező olyan cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki a Játékban résztvevő HoReCa egységgel (a továbbiakban: „HoReCa egység”) a Játék időtartama alatt munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban áll(t) vagy iskolaszövetkezeti tagsági viszony vagy egyéb jogviszony keretében a kertében a HoReCa egység részére munkát végzett, továbbá aki nem esik a 2.4. pontban meghatározott személyek körébe (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játékszabályzat 3. pontban írt időtartama alatt - megadva az e-mail címét és a releváns HoReCa egység nevét - a Szervező által közzétett, QR kódon keresztül elérhető kérdőívre (a továbbiakban: „Kérdőív”) helyesen válaszol és válaszait a jelen Játékszabályzat szerint megküldi a Szervező részére (a továbbiakban: „Pályázat”).

2.2       A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a HoReCa egységek szükségszerűen közreműködnek a jelen Játékban, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatják a Játék lebonyolítását, mint például (de nem kizárólagosan) nem teszik elérhetővé a Játékosok részére a Kérdőívet. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.3.      A feltöltött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Egy Játékos korlátlan számú Pályázat feltöltésére jogosult. A Pályázat feltöltés akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek.

2.4.      A Játékból ki vannak zárva a Szerveződolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói, ide nem értve a Játékosokat.

2.5.      A Játékosok a regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt t semmilyen felelősség nem terheli.

2.6.      Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7.      Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyekben a Játékosok saját adataikat adták meg, és amely a Kérdőívben szereplő valamennyi kérdésre tartalmaz választ. Ha a Játékos nem saját adatait adja meg, a megadott adatok helyességéből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.8.      A Pályázat feltöltésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, a Weboldal működése, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárja.

2.9.      A Pályázat Feltöltéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10.    A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy telefonszáma alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények vagy a fődíj megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 1. A Játék időtartama és a Játékban résztvevő termékek

3.1       A Játék 2022. július 1. napján 00 óra 00 perctől 2022. december16. napján 10 óra 00 percig tart (a továbbiakban: „Játék időtartama”).

 1. A Játék menete és a nyeremények

 • A Játékosok feladata a következő:

A Játék időtartama alatt a Játékos kitölti a Kérdőívet és e-mail címe megadását követően elküldi a válaszait a Google Űrlap felületen keresztül.

A Játék során a Játékosnak a Google Űrlap felületen a „Küldés” gombra szükséges kattintania a Pályázat elküldéséhez.

A Játékosnak a Játékban való részvételhez a Kérdőív összes kérdésére szükséges választ adnia.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat feltöltés elbírálásában a Szervező saját döntése az irányadó, amely ellen a Játékosok nem jogosultak fellépni, a Szervező döntése kapcsán a Játékosok semmilyen jogcímen nem jogosultak igényt érvényesíteni.

Az a Játékos vehet részt a Játékban, aki legalább 1 (egy) darab érvényes Pályázatot feltölt. A Játék időtartamán kívül feltöltött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre.

 • Nyeremény: A Játékban kisorsolásra kerül az alábbi nyeremény (a továbbiakban: „Nyeremény”):

 • Egy két fő részére szóló Avalon Resort&Spa-ba szóló a kiemelt időszakon kívül igénybe vehető voucher, mely az alábbiakat tartalmazza
 • Superior szoba két fő részére;
 • érkezéskor welcome drink;
 • svédasztalos reggeli;
 • Avalon SPA használata;
 • Avalon Park aktuális rendezvényein való részvétel.

 • A jelen Játékszabályzat 4.2.1. pontja szerinti voucher 2023. január 16. napjától 2023. december 31. napjáig használható fel.

 • A jelen Játékszabályzat 4.2.1. pontjában meghatározott Nyeremény az Avalon Resort&Spa kiemelt időszakán kívül is igénybe vehető, azonban ebben az esetben a HJátékosnak szükséges megfizetnie a kiemelt időszakon kívüli és a kiemelt időszakra vonatkozó ár különbözetét. Az árkülönbözet és az esetleges fizetési kötelezettség kapcsán további információ a https://avalonresort.hu/informacio/kapcsolat weboldalon található elérhetőségeket használva kérhető.

 • A Nyeremény másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

 • A Szervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, azok vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 1. Nyeremények sorsolása

 • A Nyeremény sorsolása:

 • A Játék időtartamát követően 2022. december 16. napán 14:00 órakor sorsol a Szervező 1062 Budapest, Andrássy út 126. szám alatti székhelyén a véletlenszerűség elvét követve számítógépes program segítségével A sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel.
 • A sorsolás során egy nyertes Játékost és 3 tartaléknyertes Játékost sorsolnak ki.
 • A Nyereményre az a Játékos válik jogosulttá, akit a véletlenszerű sorsolás során nyertes Játékosként elsőnek kisorsolnak.

 • Amennyiben egy nyertes Játékos a Játékból kizárásra kerül, úgy az őt követő tartaléknyertes Játékos válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a jelen Játékszabályzatnak megfelel a Pályázat feltöltése, az Értesítést megfelelően visszaigazolja.

 1. Nyertes értesítése, nyeremény átadása

 • A nyertes Játékost a sorsolástól számított 3 munkanapon belül értesíti ki a Szervező a Játékos által a Pályázat Feltöltéskor megadott e-mail címre küldött e-mail útján (a továbbiakban: „Értesítés”).

 • A nyertes Játékos az Értesítés kézhezvételét követő 1 (egy) héten belül köteles e-mailben visszaigazolni a nyeremény tényét. A nyertes Játékos részére a visszaigazolást követően a Szervező e-mailben küldi meg a Nyereményt. Amennyiben a nyertes Játékos nem tesz eleget a visszaigazolási kötelezettségének vagy megállapításra kerül, hogy a Játékban nem vehetett volna részt, nem érvényes a Pályázata, így kizárásra kerül, úgy a határidő lejártát követő 3 munkanapon belül értesíti ki a Szervező a soron következő tartaléknyertes Játékost a jelen Játékszabályzat 6.1 és 6.2 pontjának megfelelő alkalmazása mellett.

 • A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 2 (két) héten belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

 • A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének egy nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 • A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Weboldalon, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot feltöltő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adózás, költségek

 • A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

 • A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező https://www.hellenergystore.com/adatvedelmi-nyilatkozat linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „XIXO HoReCa Játék” elnevezésű nyereményjátékhoz” nevű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

 1. Vegyes rendelkezések

 • A Pályázat feltöltés hiányosságáért/hibájáért (pl. válaszok, adatok elírása stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 • A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.hellenergyjatek.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 • A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 • Ha a Játékos a Pályázat feltöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 • A Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal vagy a Google Űrlap szolgáltatás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

 • Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 • Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 • Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 • Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

Budapest, 2022. …

HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság Szervező

© 2022 HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság Minden jog fenntartva!

Adatkezelési tájékoztatás a „XIXO HoReCa Játék” elnevezésű nyereményjátékhoz

 1. Az adatkezelő

A HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.; cégjegyzékszám: 01-09-729429; adószám: 17782263-5-44; a továbbiakban: „HELL” vagy „Adatkezelő”). A HELL elérhetőségei: info@hellenergy.hu Az Adatkezelőnél jelenleg nincsen adatvédelmi tisztviselő. A HELL adatkezelésével kapcsolatos részletes információk: https://www.hellenergy.com/adatkezelesi-nyilatkozat/

 1. Az adatkezelés megnevezése és célja, az adatfeldolgozók

A HELL, mint adatkezelő a „XIXO HoReCa Játék" elnevezésű nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék") résztvevő játékosoknak a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el. Ilyen feladat például: nyertes Játékosok e-mail üzenetben történő kiértesítése és a Nyeremény a nyertes Játékos részére történő eljuttatása.

A Szervező további adatfeldolgozókat is igénybe vehet a Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő feladatok teljesítése során (pl.: futárszolgálat stb.).

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendelete (továbbiakban: GDPR) számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Játék) teljesítéséhez szükséges, amelyben a résztvevő Játékos az egyik fél. A szerződés (Játék) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul:

 • a nyertes Játékos, valamint tartaléknyertes Játékos („Nyertes Játékosok”) személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján, a HELL ENERGY jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli, illetve a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a HELL ENERGY-re vonatkozó, jelen tájékoztató 5.2 pontjában feltüntetett jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli;
 • a nem nyertes Játékosok („Nem Nyertes Játékosok”) személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján, a HELL ENERGY jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli.
 1. A kezelt adatok köre

A HELL a Játékkal kapcsolatban a Nyertes Játékosok és a Nem Nyertes Játékosok alábbi adatait kezeli:

4.1. Nem Nyertes Játékosok

a.) e-mail cím;

b.) HoReCa egység neve

4.2. Nyertes Játékosok

 1. a) e-mail cím;
 2. b) teljes név (vezetéknév és keresztnév);
 3. c) lakcím;
 4. d) telefonszám

e.) HoReCa egység neve.

A Játékból kizárt Nyertes, illetve Tartaléknyertes Játékos személyes adatainak kezelése a Játék lebonyolítását követően a Nem Nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése szerint történik.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1. Nem Nyertes Játékosok személyes adatai

A Nem Nyertes Játékosok személyes adatait a HELL a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Játék lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek.

5.2. Nyertes Játékosok személyes adatai

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Nyertes Játékosok személyes adatait a HELL az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékosok részére átadott Nyereményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a HELL a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a HELL a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a HELL az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokhoz a Játék lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a HELL és az esetleges további adatfeldolgozók szervezetén belül.

 1. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra.

A HELL a Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

8.1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

8.1.1 Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a HELL ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A HELL adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a https://www.hellenergy.com/hu/adatkezelesi-nyilatkozat-hell/ weboldalra.

8.1.2. A HELL indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a HELL a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

8.1.3. A HELL az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a HELL részére igazolja.

8.2. Az érintett hozzáférési joga

8.2.1. Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a HELL-től arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a HELL közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a HELL-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

8.2.2. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a HELL az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a HELL az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.3. A helyesbítéshez való jog

8.3.1. Az érintett jogosult arra, hogy a HELL kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

8.4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a HELL indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a HELL gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. e) a személyes adatokat a HELL-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.4.2. Ha a HELL nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.4.3. Az 8.4.1. és 8.4.2. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, a HELL-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 8.4.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a HELL korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a HELL ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a HELL-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a HELL jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.5.2. Ha az adatkezelés az 8.5.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.5.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a HELL előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

8.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

8.6.1. A HELL minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a HELL tájékoztatja e címzettekről.

8.7. A tiltakozáshoz való jog

8.7.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a HELL nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.7.2. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

8.8. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 ; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9..; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

8.9.1. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

8.9.2. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

8.9.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

8.10. A HELL-el vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

8.10.1.Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

8.10.2.A HELL-el vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a HELL vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Budapest, 2022. július 1.

© 2022 HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság Minden jog fenntartva!

még több hír

A „XIXO Tutti Fruity Watermelon” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

A „XIXO Tutti Fruity Watermelon” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL,…

A „XIXO TikTok 2023 december” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

A „XIXO TikTok 2023 december” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL…

A „XIXO Mikulás nyereményjáték” részvételi feltételei és szabályzata

A „XIXO Mikulás nyereményjáték” részvételi feltételei és szabályzata (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK…
további hírek